ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– opdrachtnemer: Chica Charming Visagie, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

– cliënt: degene die deelneemt aan cursus en/of workshop of degene die Chica Charming Visagie inhuurt voor visagie-opdrachten en gerelateerd

– opdrachtgever: de persoon of het bedrijf die Chica Charming Visagie inhuurt voor een visagie, grime, hairstyling opdracht of gerelateerd hieraan.

– diensten: alle door opdrachtnemer aan de cliënt geleverde producten en diensten waaronder visagie/hairstyling/grimeren, advies, cursus, workshop en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt zijn verricht.

opdrachtnemer en cliënt tezamen te noemen: partijen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrok ken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van cliënten voor wat betreft cursussen en

workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.

2.4 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het digitaal indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier door cliënt. Aanmelding zal per e-mail geschieden. Na de inschrijving ontvangt de cliënt uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de cursus c.q. workshop een bevestiging van inschrijving door opdrachtnemer per e-mail.

2.5 Met aanmelding/inschrijving verklaart cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops van Chica Charming Visagie.

 

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

3.1 Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

3.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3.4 Opties zijn geldig tot eenentwintig (21) dagen voor de aanvang van de cursus c.q. workshop.

 

Artikel 4. Annulering en wijziging

4.1 Annulering van een cursus c.q. workshop door een cliënt dient digitaal te geschieden. De datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de afzegdatum.

4.2 Annulering is kosteloos tot veertien (14) dagen voor aanvang van de cursus, masterclass of workshop.

Bij annulering van 14 tot 7 dagen voor aanvang van cursussen, masterclasses of workshops is de cliënt 50% betaling verschuldigd.

Bij annulering van 7 tot 0 dagen voor aanvang van cursussen, masterclasses of workshops is de cliënt 100% betaling verschuldigd.

4.3 Tijdens of gedurende de cursussen, masterclasses of workshop is annuleren niet mogelijk. Cliënt is dan 100% betaling verschuldigd.

4.4 Bij het niet verschijnen van de cliënt zijn 100% kosten verschuldigd.

4.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen, masterclasses of workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Artikel 5: Betaling

5.1 De cliënt dient het cursus- c.q. workshopgeld te voldoen binnen 14 dagen na inschrijving van de masterclass of workshop, tenzij uitdrukkelijk anders en per e-mail overeengekomen met opdrachtnemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cliënt er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

5.2 Prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.

5.3 Indien cliënt een deel mist van de masterclass of workshop dan ontvangt cliënt geen restitutie op het betaalde bedrag.

5.4 Indien cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval cliënt een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

5.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cliënt. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 6: Wijziging en annulering door cliënt

Annulering door cliënt kan tot uiterlijk veertien (14) dagen voor aanvang van de door ons bevestigde aanvangsdatum van de cursus, masterclass of workshop, daarna is de cliënt het volledige of gedeeltelijke cursus, masterclass of workshoppgeld verschuldigd. (Zie artikel 4)

 

Artikel 7: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer

Indien zich minder dan drie (3) cliënten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.

 

Artikel 8a: Aansprakelijkheid cursussen, masterclasses of workshops

8.1 Elke deelname aan een cursus, masterclass of workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cliënt. Voorzichtigheid is altijd geboden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cliënt zelf evenmin als het model van de cliënt.

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecliënt als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecliënt of model voor, na of tijdens de cursus, masterclass of workshop.

8.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cliënt.

8.5 Het niet vooraf melden door cliënt van lichamelijke klachten of ziektes is geheel voor eigen risico van cliënt.

8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

8.8 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cliënt na de cursus, workshop, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

8.9 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

Artikel 8b: Aansprakelijkheid visagie/hairstyling opdrachten

8b.1 Nakoming van de afspraken: Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/hairstylist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van Chica Charming Visagie tussen cliënt en visagist/hairstylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

8b.2 Schade aan opdrachtgever: Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door opdrachtnemer tenzij sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en per e-mail melding te maken.

8b.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Chica Charming Visagie van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Chica Charming Visagie of de visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Chica Charming Visagie .

8b.4 Chica Charming Visagie is niet aansprakelijk voor allergie reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten.

8b.5 Chica Charming Visagie is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van pakketjes met producten.

 

Artikel 9: Uitsluiting van deelname

Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cliënt altijd weigeren of wegsturen. Cliënt ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

Alle rechten voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, blijven altijd bij de opdrachtnemer. De cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

 

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

11.1 Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

11.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgevert verstrek te onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5 Indien opdrachtnemer haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de over eenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

11.6 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

11.7 Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus, masterclass of workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaaldecursus, masterclass of workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangendecursus, masterclass of workshop, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangendecursus, masterclass of workshop aan te bieden, heeft cliënt recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursus, masterclass of workshopgeld.

11.8 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor decursus, masterclass of workshop tussentijds te wijzigen. Aan de folder, nieuwsbrief, brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 12: Klachten – geschillen

12.1 Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus, masterclass of workshop dienen tijdens of direct na afloop van decursus, masterclass of workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus, masterclass of workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegevencursus, masterclass of workshop.

12.2 Het indienen van een klacht ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichting.

12.3 Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Artikel 13: Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 14: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Cliënt verklaart door inschrijving voor een cursus, masterclass of workshop aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Chica Charming Visagie